Utrolige fakta om hunden: Leser deg som en åpen bok

Utrolige fakta om hunden: Leser deg som en åpen bok


Ikke noe dyr har i den grad som hun­den lært seg å leve så tett på men­nes­ket. Og til beg­ges for­del.  Vi els­ker hun­der, og hun­der els­ker oss! Her er ti utrolige fakta om hunder.


1. Myten ble knust av DNA-test

I alle år har vi inn­bilt oss at hun­de­ne vi har hatt fra gam­melt av i Norge, er re­sul­ta­tet av ul­ve­val­per som ble fost­ret opp hos de før­s­te nord­men­ne­ne.

Mo­der­ne DNA-tek­no­lo­gi har imid­ler­tid punk­tert den my­ten.

Våre for­fed­re had­de tro­lig med seg hun­der da de kom for rundt 12 000 år si­den, og de al­ler før­s­te hun­de­ne kom et­ter alt å døm­me fra Sør­øst-Asia en el­ler an­nen gang for 50 000–100 000 år si­den.

2. De har fan­tas­tisk hør­sel

Hun­dens øre er et ka­pit­tel for seg. Hele 12 musk­ler er med på å sty­re øret, som kan opp­fat­te ly­der langt uten­for vår evne. Hunder kan fak­tisk høre så høye ly­der som 35 000 Hz, mot et vok­sent men­nes­kes evne til å høre opp mot 16 000 Hz.

3. Fra bruks­hund til kose­hund

Fra gam­melt av had­de hun­den rene bruks­opp­ga­ver. Den ble brukt til vakt­hund (med sin gode hør­sel og nese tren­ger de ikke dags­lys for å opp­da­ge fi­en­der), jakt­hund og senere til gje­ter­hund og krigs­hund.

 De siste ge­ne­ra­sjo­ne­ne har også brukt dem som rene kose­hun­der.

4. Hunder stam­mer fra ul­ver

Det er de fles­te eni­ge om. Ak­ku­rat hvor­dan det har skjedd, vet in­gen. Det kan ha vært for­eld­re­lø­se val­per som ble fost­ret opp, el­ler det kan ha skjedd over en leng­re pe­ri­ode, hvor noen hun­der lev­de sta­dig nær­me­re men­nes­ker, før de et­ter hvert ble tem­met.

5. Lukter seg gjennom alt

En his­to­rie for å il­lust­re­re luk­te­san­sen: En per­son i gum­mi­støv­ler går gjen­nom et dra­bant­­by­om­rå­de uten­for London.

Han pas­se­rer en fot­ball­ba­ne i pau­sen av kam­pen og går vi­de­re. Nes­te dag set­tes en spor­hund på spo­ret. Og fin­ner na­tur­lig­vis spor­slutt og gum­mi­støv­le­ne!

Hunder bru­kes for å finne lik som lig­ger på 100 me­ters dyp – un­der vann.

6. Skandinavisk urhund kom først

Den skan­di­na­vis­ke ur­hun­den var et­ter alt å døm­me en spiss­hund­lig­nen­de art, ikke ulikt da­gens elg­hun­der, laikaer og lapp­hun­der. De skan­di­na­vis­ke hun­de­ne var ute­luk­ken­de bruks­hun­der.

7. De le­ser deg som en åpen bok

Hunder le­ser deg som en bok. Kropps­språket ditt kan du ikke skjule, og en hund ser med et blikk om du er glad, lei deg, sint el­ler redd.

Det er kort og godt hun­dens spiss­kom­pe­tan­se å lese deg. Det er slik de har over­levd sam­men med men­nes­ket.

8. Som mor og barn

For­hol­det mel­lom eier og hund er ikke ulikt for­hol­det mor og barn. Hun­den kan vise se­pa­ra­sjons­angst, gle­de over å se deg og fa­vo­ri­se­rer deg fremfor and­re, vi­ser forsk­ning.

9. 450 hun­de­ra­ser

Det er re­gist­rert om lag 450 hun­de­ra­ser, og av dis­se fin­ner vi cir­ka 250 i Norge. Rase­avl og stam­bok­fø­ring ble inn­ført først på 1800-tal­let.

10. Hunder er bra for helsen

Hund er helsefremmende – bort­sett fra for de av oss som er al­ler­gis­ke. Men el­lers er forsk­nin­gen en­ty­dig på at hund er ens­be­ty­den­de med bedre hel­se.

Dels for­di vi må be­ve­ge oss mer når vi har hund, men også for­di hun­der har en be­ro­li­gen­de ef­fekt på oss.

Tatt fra bladet friluftsliv!